ALGEMENE VERKOOPS- EN CONTRACTVOORWAARDEN

1. OVERMACHT

Overmacht schorst de leveringstermijnen en geeft de klant geen recht op ontbinding/schadevergoeding. Zijn in ieder geval overmacht: onderbreking van bevoorrading, staking, lock-out, brand.

In geval van overmacht zullen wij de keuze hebben om ofwel een nog niet voltooide overeenkomst op te zeggen en de reeds geleverde goederen en diensten aan te rekenen, ofwel om de levering of uitvoering op te schorten tot de omstandigheden welke de overmacht veroorzaken niet meer aanwezig zijn.

2. LEVERINGEN

Wij leveren onze producten alleen in België (of alleen in Benelux).

Alle leveringstermijnen zijn slechts bij benadering opgegeven. Overschrijding van de opgegeven leveringstermijnen geeft de klant geen recht op ontbinding en/of schadevergoeding van het contract.

3. PRIJZEN

Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend. Zij kunnen te allen tijde herroepen of gewijzigd worden. Behoudens bijzondere contractuele bepalingen, hebben onze aanbiedingen en prijslijsten een puur indicatief karakter. Indien, na het aanvaarden van de bestelling of tijdens de uitvoering ervan, de prijzen zouden stijgen om redenen onafhankelijk van onze wil, vb.: stijging van de prijs der grondstoffen, van de loonkosten, van de sociale lasten, van de muntkoers stijgingen, enz., zijn wij gerechtigd de overeengekomen prijzen te verhogen in verhouding met deze stijgingen. Alle prijzen zijn netto-prijzen exclusief BTW uitgedrukt in EURO.

Wij behouden ons het recht voor om 12,00 EURO extra administratiekosten in rekening te brengen voor het uitvoeren van bestellingen die minder dan 50,00 EURO exclusief BTW bedragen.

4. KLACHTEN EN TERUGZENDINGEN – GARANTIEBEPALINGEN

A. Klachten wegens zichtbare gebreken worden niet meer aanvaard indien ze niet binnen de 3 dagen na levering per aangetekend schrijven aan onze maatschappelijke zetel gericht worden, of indien de koopwaar een manipulatie heeft ondergaan.

B. Klachten wegens verborgen gebreken worden niet meer aanvaard indien ze niet binnen de 14 dagen na ontdekking van de gebreken per aangetekend schrijven aan onze maatschappelijke zetel gericht worden, onverminderd de toepassing van art. 1648 B.W. Onze verantwoordelijkheid voor verborgen gebreken is in ieder geval beperkt tot een periode van 3 maanden vanaf de levering.

C. Onze aansprakelijkheid zal in geen geval verder kunnen reiken dan de factuurwaarde van de goederen. Wij behouden ons het recht voor om in geval van gegronde klachten naar onze keuze ofwel de goederen te vervangen, dan wel de factuurwaarde terug te betalen.

D. Wij kunnen in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor verlies van programmatuur of gegevens, of de gevolgen daarvan, die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt zou zijn door de door ons geleverde goederen en diensten. De klant wordt aangeraden om zeer regelmatig – en in ieder geval voor elke tussenkomst van onzentwege – een volledige back-up te nemen van alle gegevens. Wij kunnen in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de controle of de werking van back-ups.

E. Wij zijn niet verantwoordelijk voor wijzigingen of fouten in de website na het opleveren van de website. De klant is volledig verantwoordelijk voor alle aanpassingen die hij/zij uitvoert.

5. BETALING

A. Behoudens andersluidend beding zijn onze facturen betaalbaar netto contant bij levering of na goedkeuring van de boekhouding 8 dagen na factuurdatum op onze maatschappelijke zetel.

B. Elk bedrag dat onbetaald blijft op zijn vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een rente geven, gelijk aan 10% of minstens het maximale wettelijke toegelaten. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag zonder ernstige reden wordt, na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 12%, met een minimum van 50,00 EURO en een maximum van 2.500,00 EURO, zelfs bij toekenning van termijnen van uitstel, en onverminderd de toepassing van de bovenstaande renteclausule.

C. Onverminderd het risico dat in hoofde van de klant gevestigd is met betrekking tot de goederen, behouden wij ons het eigendomsrecht over de geleverde goederen voor tot aan hun volledige betaling. In geval van wanbetaling is de klant ertoe gehouden de goederen terug te zenden bij de eerste sommatie daartoe. De betaalde voorschotten blijven in voorkomend geval verworven ter vergoeding van mogelijke verliezen bij de wederverkoop.

D. Werden termijnen van betaling gegeven of wissels ondertekend, dan zijn alle verschuldigde bedragen van om het even welk contract van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar, zo één termijnbetaling niet werd geëerbiedigd of indien één wissel niet werd betaald op de vervaldag.

E. Wissels of aanvaarde effecten brengen geen verzaking mede aan deze voorwaarden, noch schuldvernieuwing.

6. SCHORSING EN ONTBINDING VAN HET CONTRACT – UITDRUKKELIJK ONTBINDEND BEDING

A. Komt de klant in dit of in een ander contract zijn verplichtingen niet na (o.a. betaling), dan kunnen wij van rechtswege en zonder ingebrekestelling in om het even welk contract, ofwel onze verbintenissen opschorten, ofwel de contracten als ontbonden aanzien. Onze wiluitdrukking hiertoe per aangetekend schrijven zal hiervoor volstaan.

B. Indien ons vertrouwen in de kredietwaardigheid van de koper geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de koper en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen, die het vertrouwen in de goede uitvoering der door koper aangegane verbintenissen in vraag stellen, behouden wij ons het recht voor van de koper geschikte waarborgen te eisen. Indien de koper weigert hierop in te gaan, behouden wij het recht onze verbintenissen geheel of gedeeltelijk op te schorten of zelfs de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren, zelfs indien de goederen al geheel of gedeeltelijk werden verzonden,

C. In alle gevallen waar een contract wordt verbroken en/of ontbonden lastens de klant, is laatstgenoemde van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding aan ons verschuldigd, die forfaitair vastgesteld wordt op 40 % van de contractwaarde.

7. SOLVABILITEIT

Wij zullen steeds het recht hebben om vóór een levering of werk voorschotten te vragen. Onverminderd ons het recht in voormeld artikel, zullen wij ook volledig waarborgen of zelfs volledige betaling kunnen eisen, indien het vertrouwen in de kredietwaardigheid van de klant geschokt wordt, zoals door de niet-tijdige betaling van een factuur, door zijn weigering een wisselbrief te accepteren of door een protest van een wisselbrief, door het vragen van termijnen, door het aanvragen van een gerechtelijk akkoord, door daden van gerechtelijke acties tegen de klant en/of door elke andere aanwijsbare gebeurtenis. In alle gevallen zullen wij tevens een retentierecht hebben op alle goederen die eigendom zijn van de klant, zulks tot onze algehele betaling.

8. RECHTSKEUZE – GESCHILLENREGELING

Onderhavige voorwaarden zijn bij uitsluiting van eventuele voorwaarden van de klant, van toepassing op al onze contracten. Het Belgische recht is van toepassing behalve wat de clausule van eigendomsvoorbehoud betreft, waarop de wetgeving van toepassing is van het land waar de koper gedomicilieerd is. In geval van betwisting zijn, naar onze keuze, hetzij de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd, hetzij de rechtbanken van de woonplaats van de klant.